top of page

Ny bære-dygtig fore-ning

Der er allerede mere end 50 dansk-russiske foreninger i Danmark

Hvad skal vi med en ny?
Den nye skal være grøn og bæredygtig
Tidssvarende, kritisk og konstruktiv
Selvstændig, modig og med sikre kilder
100% medejerskab
Grundlovens § 77 er ukrænkelig
Foreningen er fri og uafhængig af statslige eller semi-statslige instituti-oner
Kendskab gennem stærkt øget samhandel

Formålsparagraf for Dialogforum Danmark-Rusland

Alt på hjemmesiden er til diskussion på den kommende stiftende generalforsamling

Vi er en almennyttig demokratisk forening. Vi er åbne for alle mennesker, som interesserer sig for russisk kultur, dansk-russiske kulturelle forbindelser og alsidige kulturelle og humanistiske projekter.

 

Vi arbejder på at gennemføre bæredygtige fælles arrangementer, der kan bringe Danmarks og Ruslands befolkninger tættere på hinanden med henblik på udvikling af gensidig forståelse, udveksling af ideer, tanker og samarbejde.

 

Vi vil årligt uddele mindst to priser. En pris for bedste promovering af kulturel brobygning mellem Danmark og Rusland og en pris for udvikling af gensidige uddannelsesmuligheder, udveksling og studieophold.

 

Vi ønsker makkerskab med andre organisationer, der kan bidrage til holdbare løsninger på tidens aktuelle udfordringer lokalt og internationalt, og som fremadrettet vil være med til at udvikle vedvarende stærke relationer.

 

Det positive samvirke mellem Danmark og Rusland skal intensiveres og levendegøres.

 

Vi arbejder for fred, nedrustning, gode naboskaber og tætte, sociale relationer.

Vi søger løsninger - ikke kun problemer

Med jordvinden-de skridt er vi på vej mod en helt ny dialogbase-ret forening med russere og Rusland

Vi søger primært viden om russiske forhold gennem vores kontakter til russiske venner

Vores til-gang er kritisk-kon-struktiv

Det er et af vores mål at øge udveksling-en af personer, ideer, knowhow og tanker og styrke turismen

Rusland er en meget nær nabo. Vi har haft gode gensidige relationer til Rusland siden Vikingetiden. Der er 514 km til Kaliningrad fra København

Mindmap for kreativt, bæredygtigt per-lefiskeri udi de dansk-russiske  relation-er

Et medlem in spe spurgte mig om, hvilke emner fore-ningen vil arbejde med. Jeg svarede lidt populært: Det afhænger af dig og dine ønsker; men vi har et lille ide-katalog:

Samhandel til gensidig for-del.

Historie, kultur og sprog.

Hvordan vil vi praktisere demokrati i foreningen?

Forholdet mellem Kvinder og Mænd.

Hvad sker der i Hviderus-land?

Medejerskab til demokratiet i Rusland, i Danmark og i vores lille forening?

Vi er en selvstændig fore-ning! Ikke i lommen på no-gen!

Hvem skal vi samarbejde med?

Forholdet til andre foren-inger?

Hvilke parametre må anses for at besidde objektiv gyl-dighed i relation til vores forestående arbejde?

Hvordan ser vi på USA's sanktionspolitik?

Rusland / Ukraine - hvad sker der?

Sakharovkomiteen - et levn fra fortiden eller en fornuftig medspiller i den globale kamp for menneske-rettigheder til alle?

Medejerskab og demokrati - er der en sammenhæng?

Alf Ross og Hal Koch peger på, at det ideelle demokrati gennemsyrer hele samfundet - og det har åbent hver dag - året rundt.

Kontakt til DIIS, Det uden-rigspoliske Selskab, OSCE, Forsvarsakademiet og FET med videre - Hvordan takler vi samarbejdet med andre og mere specielle aktører?

Samarbejdet omkring Ark-tis.

Hvilken rolle spiller OSCE?

 

Hvordan forholder vi os til Nordstream 2?

NATO og demokratiet - NATO og relationerne mel-len ØST og West.

Ytringsfriheden og Grund-lovens § 77 - gælder også i Dialogforum!

Vi researcher med henblik på sikre kilder.

Hvad er det for et Rusland, vi fremstiller?

Er Rusland en objektiv ek-sistens?

Hvor finder vi foreningen på den politiske dimension?

I hvilket omfang kan vi på nuværende tidspunkt definere vores målgruppe, samtidig med, vi husker, vi selv er en del af den?

bottom of page