top of page
Gorky_9.jpg
DSC05666 (1).JPG
DSC05667.JPG
DSC05674.JPG
DSC04022.JPG
Frugt_3.JPG

Du kan følge debatten på: https://www.facebook.com/groups/2830670793700825
 
Stiftende generalfor-samling:

Tirsdag den 11. maj kl. 18.00 i Valby. Tilmel-ding via mail, telefon eller Messenger eller kontaktformularen her på hjemmesiden

Offentlige transportmidler til Valbyadressen: Langgade station med S-tog. Linje 26 til stoppestedet ved Valby Langgade 168 / Skellet. Ålholm Station med S-Tog - mulighederne er legio

 

Dialogforum Danmark-Rusland

Forslag i udkast 1.

Vedtægter for Dialogforum Danmark-Rusland

For at en forening kan få tilskud efter folkeoplysningsloven, skal foreningens vedtægter indeholde følgende, jf. bekendtgørelse nr. 1700 af 19/12-06:

 

1: Foreningens formål

2: Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer

3: Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor

4: Foreningens hjemsted

5: Betingelser for medlemskab

6: Tegningsret for foreningen

7: Procedure for vedtægtsændringer

8: Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør

§1 Navn og hjemsted.

Stk.1. Foreningens navn er Dialogforum Danmark-Rusland forkortet DFDR

Stk.2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Stk.3. Foreningen er aktuelt selvstændig.

§2 Formål.

 

Foreningens formål er:

Vi er en almennyttig demokratisk forening. Vi er åbne for alle mennesker, som interesserer sig for russisk kultur, dansk-russiske kulturelle forbindelser og alsidige kulturelle og humanistiske projekter.

 

Vi arbejder på at gennemføre bæredygtige fælles arrangementer, der kan bringe Danmarks og Ruslands befolkninger tættere på hinanden med henblik på udvikling af gensidig forståelse, udveksling af ideer, tanker og samarbejde.

 

Vi vil årligt uddele mindst to priser. En pris for bedste promovering af kulturel brobygning mellem Danmark og Rusland og en pris for udvikling af gensidige uddannelsesmuligheder, udveksling og studieophold.

 

Vi ønsker makkerskab med andre organisationer, der kan bidrage til holdbare løsninger på tidens aktuelle udfordringer lokalt og internationalt, og som fremadrettet vil være med til at udvikle vedvarende stærke relationer.

 

Det positive samvirke mellem Danmark og Rusland skal intensiveres og levendegøres.

 

Vi arbejder for fred, nedrustning, gode naboskaber og tætte, sociale relationer.

 

§3 Medlemskreds

Stk.1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk.2. Foreningen er bred både socialt, socioøkonomisk, køns- og aldersmæssigt

Stk.3. Indmeldelse kan ske via foreningens hjemmeside: dialog-ruda.com

Stk.4. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til et bestyrelsesmedlem med virkning fra udgangen af et kvartal/halvår/regnskabsår.

Stk.5. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert kvartal/halvår/regnskabsår.

§4 Generalforsamlingen

Stk.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af januar måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved brev til medlemmerne/ved annoncering i den lokale dagspresse med angivelse af dagsorden.

Stk.3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk.4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Regnskabsaflæggelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7. Godkendelse af budget

8. Valg af formand

9. Valg af næstformand

10. Valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

11. Valg af revisor og en revisorsuppleant

12. Eventuelt

Stk.5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk.6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk.7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal/ pointmetoden/ prioriteringsmetoden.

§5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk.2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§6 Foreningens daglige ledelse

Stk.1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af kassereren og 4 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at der hvert år vælges 3 medlemmer.

Stk.2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk.3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk.4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk.5. Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller

mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

§7 Økonomi, regnskab og revision

Stk.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk.2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk.3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk.4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§8 Tegningsregler og hæftelse

Stk.1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk.2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§9 Vedtægtsændringer

Stk.1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk.2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§10 Opløsning

Stk.1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk.2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§11 Datering

Stk.1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den ___.___20_ og senest ændret på den ordinære/ ekstraordinære generalforsamling den __.__ 20_.

Dirigentens underskrift.

___________________________________________

bottom of page